Regulamin

§1 Definicje

Terminy pojawiające się w regulaminie oznaczają:

Adres e-mail (Mail) – adres poczty elektronicznej, który umożliwia porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Adres reklamacyjny – ProLingua Agnieszka Dacka ul. Głębocka 54G/50 03-287 Warszawa

Dowód zakupu – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.

Formularz zamówienia – skrypt będący częścią platformy WooCommerce, który służy do złożenia Zamówienia przez Klienta.

Klient – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Kod promocyjny – bonus udzielany Klientowi wyrażony procentowo lub wartościowo; bonus może zostać również wyrażony w formie darmowej przesyłki lub darmowego dodatku do złożonego zamówienia.

Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.

Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami.

Kodeks postępowania cywilnego – ustawa Kodeks postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 roku z późniejszymi zmianami.

Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego.

Kupujący – zarówno Konsument, jak i Klient.

Miejsce wydania rzeczy – adres pocztowy, adres e-mail (w przypadku zamówień produktów cyfrowych) lub punkt odbioru wskazane w Zamówieniu przez Kupującego.

Moment wydania rzeczy – moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.

Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę.

Produkt – minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w sklepie Usługodawcy jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).

Przedmiot umowy – produkty i dostawa będące przedmiotem umowy.

Przedmiot świadczenia – Przedmiot umowy.

Regulamin – niniejszy regulamin sklepu internetowego https://www.prolinguaagnieszkadacka.pl/sklep/

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Radu UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, potocznie określany Internetem.

Towar – produkty oferowane Klientowi przez Usługodawcę za pośrednictwem platformy pod adresem https://www.prolinguaagnieszkadacka.pl/sklep

Umowa sprzedaży (Umowa) – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu cywilnego zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego www.prolinguaagnieszkadacka.pl. W przypadku kursów on-line i innych produktów elektronicznych – umowa o dostarczenie treści cyfrowych.

Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Klienta w oparciu o niniejszy Regulamin, polegające na zapewnieniu możliwości korzystania z szeregu funkcjonalności w ramach serwisu www.prolinguaagnieszkadacka.pl, w szczególności na sprzedaży Klientom Towarów będących w aktualnej ofercie handlowej.

Usługodawca –  ProLingua Agnieszka Dacka ul. Głębocka 54G/50 03-287 Warszawa NIP: 536-159-59-16, REGON: 146900420.

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2017 roku z późniejszymi zmianami.

Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018.

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa o świadczeniu usług droga elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku z późniejszymi zmianami.

Wada – zarówno Wada fizyczna jak i Wada prawna.

Wada fizyczna – niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeśli rzecz:

 1. nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
 2. nie ma właściwości, o których istnieniu Usługodawca zapewnił Kupującego;
 3. nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Usługodawcę przy zawarciu umowy, a Usługodawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
 4. została wydana Kupującemu w stanie niezupełnym;
 5. w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Usługodawcę lub osobę trzecią, za którą Usługodawca ponosi odpowiedzialność, albo przez Kupującego, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Usługodawcy;
 6. nie ma ona właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że Usługodawca zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Kupującego o zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy.

Wada prawna – sytuacja, kiedy rzecz sprzedawana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy; dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym i Usługodawcą.

§2 Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy działający pod adresem www.prolinguaagnieszkadacka.pl prowadzony jest przez Usługodawcę.
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Kupującego z serwisu www.prolinguaagnieszkadacka.pl oraz z oferowanych za jego pośrednictwem Usług.
 3. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w artykule 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. Regulamin określa w szczególności:
 • warunki i zasady składania przez Kupującego Zamówień;
 • zasady zawierania Umów sprzedaży Towarów
 1. Kupujący jest zobowiązany do przestrzegania zapisów i postanowień zawartych w Regulaminie.
 2. Umowa pomiędzy Kupującym oraz Usługodawcą zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszy regulaminem.
 3. Miejsce wydania rzeczy musi znajdować się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Usługodawca jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać towary wolne od wad.
 5. Wszystkie ceny podawane przez Usługodawcę wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztów dostawy, które określone są w cenniku dostaw.
 6. Usługodawca nie udziela Kupującemu gwarancji w rozumieniu artykułu 577 Kodeksu cywilnego, natomiast informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla Produktów znajdujących się w sklepie.
 7. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień Umowy sprzedaży w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci:

 • potwierdzenia Zamówienia poprzez wysłanie na wskazany Adres e-mail: zamówienia wraz z informacją o prawie odstąpienia od umowy;
 • dołączenia do zrealizowanego Zamówienia, wysłanego do Miejsca wydania rzeczy wydrukowanego Dowodu zakupu wraz z informacją o prawie odstąpienia od umowy.
 1. Usługodawca nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.
 2. Usługodawca stosuje się do kodeksu dobrych praktyk.

§3 Zawarcie umowy i jej realizacja

 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.
 2. Zawarcie umowy z Konsumentem następuje z chwilą złożenia zamówienia.
 3. W zależności od przedmiotu zamówienia, między Kupującym a Usługodawcą może zostać zawarta umowa określonego rodzaju:
 • w przypadku produktów fizycznych – umowa sprzedaży,
 • w przypadku kursów on-line i innych produktów elektronicznych – umowa o dostarczenie treści cyfrowych.
 1. Realizacja zamówienia Konsumenta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie, zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Konsumenta na koncie Usługodawcy, co powinno nastąpić w terminie 7 dni od złożenia zamówienia, chyba że Konsument nie był w stanie spełnić świadczenia nie ze swojej winy i poinformował o tym Usługodawcę.
 2. Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Usługodawcę, o czym informuje on Klienta w terminie do 2 dni roboczych od złożenia zamówienia.
 3. Realizacja zamówienia Klienta może być uzależniona od dokonania wpłaty całości lub części wartości zamówienia lub uzyskaniu limitu kredytu kupieckiego co najmniej o wartości zamówienia lub zgody Sprzedającego na wysłanie zamówienia za pobraniem (płatnego przy odbiorze).
 4. Wysłanie przedmiotu umowy następuje w terminie do 5 dni roboczych, którego bieg rozpoczyna się z chwilą realizacji zamówienia.
 5. Zakupiony przedmiot umowy jest wraz z wybranym przez Kupującego dokumentem sprzedaży wysyłany wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy do wskazanego przez Kupującego miejsca wydania rzeczy, wraz z dołączonymi załącznikami, o których mowa w §2 punkt 12b niniejszego Regulaminu.
 6. Usługodawca realizuje Zamówienie zgodnie z informacjami wskazanymi w Formularzu zamówienia
 7. Usługodawca dostarczy Zamówienie według terminu podanego na etapie składania Zamówienia.
 8. Z przyczyn niezależnych od Usługodawcy terminy dostarczenia Zamówienia określone w punkcie 11 powyżej mogą ulec przedłużeniu.

 • W takiej sytuacji Usługodawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Kupującego o przyczynie przedłużenia terminu dostarczenia oraz określić orientacyjnie nowy termin.
 • Kupujący jest uprawniony do niezaakceptowania nowego terminu i odstąpienia od Umowy. W takim przypadku żadna ze stron nie będzie ponosić wobec siebie jakichkolwiek roszczeń.
 1. Usługodawca oświadcza, iż maksymalny termin realizacji Zamówienia nie powinien przekroczyć 7 dni roboczych, z tym zastrzeżeniem, iż w przypadku chwilowego braku zamówionego Towaru czas ten może się wydłużyć, jednak nie przekroczy 30 dni od dnia złożenia Zamówienia.
 2. W sytuacji, gdy Usługodawca nie jest w stanie zrealizować całego Zamówienia, Kupujący ma prawo wyboru, czy zrealizuje Zamówienie tylko w części, czy rezygnuje z całego Zamówienia.

 

§4 Płatności

W sklepie www.prolinguaagnieszkadacka.pl płatności obsługiwane są przez firmę PayPro SA 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15, NIP 779 236 98 87, REGON 301345068. Dostępne rodzaje kart: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.

Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, Usługodawca dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Kupującego.

 

§5 Polityka cenowa, rabatowa i dostępność

 1. Wszystkie ceny podane na platformie w domenie www.prolinguaagnieszkadacka.pl przedstawione są w polskich złotych (PLN).
 2. Ceny podane na platformie w domenie www.prolinguaagnieszkadacka.pl uwzględniają rabat ogólnie obowiązujący, który może być różnej wysokości dla różnych Towarów.
 3. Wszelkie upusty, rabaty, promocje naliczane są od cen katalogowych obowiązujących w sklepie www.prolinguaagnieszkadacka.pl, chyba że zastrzeżenia danej akcji mówią inaczej.
 4. Wszelkie upusty, rabaty, promocje nie sumują się, chyba, że zastrzeżenia danej akcji mówią inaczej.
 5. Jeśli w chwili składania Zamówienia z wykorzystaniem Kodu Promocyjnego, obowiązuje wyższy upust na poszczególne artykuły, niż Kod Promocyjny, udzielony zostanie rabat korzystniejszy dla Kupującego.
 6. Kodem Promocyjnym objęte są artykuły wskazane w opisie danej akcji promocyjnej.
 7. Podana cena, dla każdego z Towarów w chwili Złożenia zamówienia, jest wiążąca i ostateczna.
 8. Ceny Towarów nie zawierają kosztów dostawy.
 9. www.prolinguaagnieszkadacka.pl zastrzega sobie prawo do:

 • zmiany cen Towarów
 • zmian wysokości kosztów dostawy
 • wprowadzania nowych Towarów do oferty
 • przeprowadzania akcji promocyjnych i ich odwoływania bez ogłoszenia
 • modyfikacji akcji promocyjnych
 • wprowadzania wszelkich zmian, mających wpływ na poprawienie funkcjonalności pl
 1. Postanowienia punkt 8a, 8b powyżej nie dotyczą skutecznie złożonych Zamówień. W przypadku skutecznie złożonych Zamówień cena podana przy Towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Kupującego Zamówienia.
 2. Dostępność podawana na stronie dotyczy jednej sztuki produktu.

§ 6 Produkty elektroniczne

 1. Realizacja zamówienia obejmującego produkt elektroniczny taki jak e-book, audiobook, webinar itp. następuje poprzez przesłanie na adres e-mail podany przez Kupującego w formularzu zamówienia wiadomości zawierającej instrukcję pobrania lub uzyskania dostępu do zakupionego produktu elektronicznego.
 2. Z chwilą wysyłki wiadomości e-mail, treści cyfrowe objęte przedmiotem zamówienia uważa się za dostarczone w całości Kupującemu.

§7 Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Konsument, który zawarł z Usługodawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych rzeczy (w przypadku umowy sprzedaży).
 2. Usługodawca wyłącza możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w formie innej niż pisemna.
 3. Usługodawca niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
 5. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Usługodawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 6. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił, na własny koszt i ryzyko.
 7. Konsument nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1. Prawa konsumenckiego.
 8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 9. Usługodawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeśli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Usługodawcę, Usługodawca nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art. 33 Prawa konsumenckiego.
 10. Usługodawca dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 11. Usługodawca może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 12. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy do momentu opłacenia.
 13. Konsumentowi, zgodnie z art. 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Usługodawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczona w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczone w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenie rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa do odstąpienia od umowy;
 • o dostarczenie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 •  

 

§ 8 Odpowiedzialność za wady

 1. Usługodawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt oraz treść cyfrową wolną od wad.
 2. Usługodawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt, treść cyfrowa ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
 3. Jeśli Kupujący stwierdzi wadę produktu lub treści cyfrowej, powinien poinformować o tym Usługodawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 4. Kupujący może kontaktować się z Usługodawcą zarówno pocztą tradycyjną, jak również pocztą elektroniczną.
 5. Usługodawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.

§9 Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Konsumentów jest Usługodawca.
 2. Usługodawca zobowiązuje się do ochrony baz danych osobowych zgodnie z RODO.
 3. Zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych przez Usługodawcę zostały opisane w Polityce Prywatności, która znajduje się pod adresem: https://www.prolinguaagnieszkadacka.pl/polityka-prywatnosci/

§10 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.03.2020.
 2. Żadne z postanowień Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Usługodawca deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.
 3. O zmianach Regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu Adres e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 14 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania Regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.
 4. Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce Regulamin. W trakcie realizacji Zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje Regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu Zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Usługodawcę o wyborze aktualnego Regulaminu jako obowiązującego.
 5. Prawem właściwym dla Umowy pomiędzy Kupującym a Usługodawcą, której przedmiotem są Usługi świadczone przez Usługodawcę w ramach platformy www.prolinguaagnieszkadacka.pl na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie jest prawo polskie.
 6. W sprawach nieregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej lub na drodze równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów wskazanych przez Konsumenta. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.